kanalizacijaКанализациони систем Петровца на Млави

Град Петровац има изграђену примарну и секундарну канализациону мрежу дужине 29 километара којом је обухваћено око 80% домаћинства.
КЈП '' Извор'' располаже техничком документацијом на нивоу главног пројекта, којом је обрађено пречишћавање отпадних вода града Петровца на Млави (''Хидросанитас'',1978., Београд).

Међутим, пошто је ова документација доста стара и у међувремену су битно промењени прописи, који регулишу ову област урађена је нова техничка документација у смислу дораде постојеће, а према новопостављеним водопривредним условима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр. 325-05-1094/92-07 од 16.10.1992. године.
Отпочета је изградња постројења за пречишћавање отпадних вода и до сада је изграђено само постројење за механичко пречишћавање. Наставак реализације ове инвестиције зависи од обезбеђења финансијских средстава.

Канализациона мрежа не постоји у сеоским насељима и ни у једном насељу нису испитане техничке могућности за њену изградњу.
Отпадне воде на територији Петровца на Млави контролише завод за јавно здравље из Пожаревца на сваких 10 дана.