Рад машина КЈП Извор
Остале услуге
Коришћење и заштита вода
Погребне услуге
Прикључци
Комуналне услуге

 

Ценовник рада машина КЈП "Извор"

Р.БР.

ВРСТА УСЛУГА

ЦЕНА

1.

Ровокопач - по радном сату

6. 465, 00

2.

КОМПРЕСОР - по радном сату

6. 465, 00

3.

БУЛДОЗЕР - по радном сату

4. 950, 00

4.

ВОМА - по радном сату

6. 465, 00

5.

АУТОФЕКАЛКА - за чишћење у домаћинству по тури

2. 430, 00

6.

АУТОФЕКАЛКА - за чишћење WЦ-а по тури

4. 860, 00

7.

АУТОФЕКАЛКА - за привреду по тури

4. 860, 00

8.

ПРЕВОЗ ПИЈАЋЕ ВОДЕ по тури

5. 400, 00

9.

ПРАЊЕ АСФАЛТНИХ ПОВРШИНА по тури

6. 300, 00

10.

АУТОСМЕЋАР, НА ЗАХТЕВ КОРИСНИКА по тури

3. 510, 00​

11.

КАМИОН "ФАП" по радном сату

5. 175, 00

12.

КАМИОН "ФАП" до 100км по тони - км

129, 00

13.

КАМИОН "ФАП" преко 100км по тони - км

103, 50

14.

ВИБРО ВАЉАК - по радном сату

2. 812, 50

15.

КОСАЧИЦА - по радном сату

3. 900, 00

16.

ЧИСТИЛИЦА - по радном сату

2. 625, 00

17.

ПУМПА ЗА ВОДУ са руковаоцем - по радном сату

3. 375, 00

18.

ТРАКТОР СА ПРИКОЛИЦОМ - по радном сату

3. 375, 00

19.

ПУТАР - по радном сату

3. 375, 00

20.

КИЛОМЕТРАЖА за сва возила осим "ФАП"-а:

 
 

- до 100км по пређеном километру

103, 50

 

    - преко 100км по пређеном километру

79, 50

21.

ПРЕВОЗ ХЛОРА СПЕЦ.возилом по пређеном км

150, 00

 

 Остале услуге

Ред.
Број

 Врста услуге

ЦЕНА

1.

ИЗДАВАЊЕ СВИХ ВРСТА САГЛАСНОСТИ

4. 500. 00

2.

ИЗДАВАЊЕ СВИХ ВРСТА ПОТВРДА

1. 881, 36

3.

ИЗРАДА АКТА О ПРОЦЕНИ РИЗИКА

6. 000, 00 –
30.000, 00
по радном месту

4.

РАДНИ САТ КАНАЛИЗАТОРА

1. 138, 98

5.

РАДНИ САТ ВОДОИНСТАЛАТЕРА И РАДНИКА НА ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКОГ ТОПЛОВОДА

1. 052, 54

6.

РАДНИ САТ ПУТАРА – НК РАДНИКА

722, 03

7.

РАДНИ САТ РАДНИКА СА МОТОРНОМ КОСОМ

1. 047, 46

8.

РАДНИ САТ РАДНИКА СА ТЕСТЕРОМ ИЛИ ТРИМЕРОМ

1. 200, 00

9.

ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА

од 1. 500, 00  до 15. 000,00

     

 

Коришћење и заштита вода

Ред.
Број

 Врста услуге

Јед. Мере

Износ у
динарима

1.

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ВОДА:


а) Правна лица

б) Грађани

м3

м3

0,4524

0,2341

2.

НАКНАДА ЗА ИСПУШТЕНУ ВОДУ:
а) Обвезници који испуштају отпадне воде у канализацију – правна лица и грађани 

м3

0,2108

 

 Погребне услуге

Р. број

Врста услуге

Износ

1.

Ископ, затрпавање и уређење гроба

6.187, 50

2.

Доплата за зидање (без материјала)

2. 062, 50

3.

Сахрањивање у гробницу без ископа

4. 125, 00

4.

Превоз посмртних остатака до гробља без поворке

1 . 237, 50

5.

Превоз посмртних остатака до гробља са поворком

2. 475, 00

6.

Ручно изношење до возила са превозом до капеле

2. 062, 50

7.

Убацивање покојника у сандук

687, 50

8.

Спуштање покојника са спрата по једном спрату

300, 00

9.

Коришћење сале за парастос

2. 337, 50

10.

Коришћење хладњаче по једном сату

110, 00

11.

Чекање возила на захтев странке по сату

412, 50

12.

Сахрањивање у гробницу – ископ улаза

4. 812, 50

13.

Преузимање покојника из болнице, на ужој територији града

1. 375, 00

14.

Превоз посмртних остатака на територији града са места удеса до болнице - паушално

1. 650, 00

15.

Паковање леша у сандук после дужег стајања или обдукције или удеса

8. 250, 00

16.

Паковање леша у сандук после дужег стајања у води, стану и сл.

8. 250, 00

17.

Есхумација посмртних остатака

9. 625, 00

18.

Израда усека, гробнице по налогу наручиоца

По понуди

19.

Закуп гробног места на 10 година

5. 500, 00

20.

Облачење покојника на захтев странке

3. 437, 50

21.

Накнада за одржавање гробног места за 10 година

3. 300, 00

22.

Продужење закупа гробног места за годину дана

550, 00

23.

Продужење одржавања гробног места за годину дана

330, 00

24.

Превоз посмртних остатака до 100 км по 1км.

48, 13

25.

Превоз посмртних остатака преко 100 км по 1км.

41, 25

26.

Превоз посмртних остатака из иностранства посебно се уговара

 

 

Прикључци

Ред.
Број

 

Јед. Мере

ВОДОВОД

КАНАЛИЗА-
ЦИЈА

ТОПЛОВОД

1.

Индивидуална стамбена зграда (од три независна стана у згради)

м2

140, 00 али
не мање од
10. 000,00

200, 00 али
не мање од
14. 000,00

350,00 али
не мање од
20.000,00

2.


2.1

2.2

  

  2.3

2.4

2.5

2.6

-

-

Стамбени и пословни простор за тржиште.

Стамбени и пословни простор у зградама за колективно становање.

Пословне зграде.

Све врсте привредних објеката.

Надградња стамбеног и пословног простора над зградама за колективно становање и пословним зградама.

Индивидуалне стамбене и пословне зграде са више од три стана и два локала.

Стамбени део

Пословни део

м2

м2

690, 00

690, 00

860, 00

860, 00

1. 450, 00

1. 450, 00

3.


-

-

Индивидуална стамбено-пословна зграда: (од три независна стана у згради и два локала

Стамбени део

Пословни део

м2

м2

140, 00

400,00

200, 00

600, 00

350, 00

1. 000, 00

4.

-

   

-

Привремени прикључак на градски водовод:

Градилиште индивидуалне стамбене зграде

Остале врсте градилишта

ком.

ком.

     

5.

Монтажно-демонтажни објекат

ком.

34. 000, 00

48.000, 00

                   -

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01