procenarizika

Sistem o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji

Oblast bezbednosti i zdravlja na radu je uređena čitavim nizom zakona i propisa koji precizno regulišu prava i obaveze svih faktora sistema. Centralno mesto zauzima Zakon o bezbednosti i zdravlja na radu iz 2005. godine koji je u potpunosti usaglašen sa svim direktivama, zahtevima i preporukama Evropske unije, kao i brojnim konvencijama Međunarodne organizacije Rada. Ovaj zakon je doneo čitav niz novosti vezanih za način organizovanja i uređivanja oblasti BZR.

Jedna od osnovnih novina jeste i uvođenje funkcije stručnog lica koje je zaduženo za organizaciju, sprovođenje i unapređenje BZR u jednom preduzeću. Ova lica polažu poseban državni stručni ispit i mogu biti stalno zaposlena u preduzeću ili angažovana preko ovlašćenih istituta ili agencija.

Svaki radnik treba da zna ko je stručno lice za oblast BZR u njegovom preduzeću.
Zakon o BZR uvodi i obavezu sprovođenja procene rizika za sva radna mesta u jednom preduzeću. Procena rizika obuhvata niz aktivnosti usmerenih ka pronalaženju i definisanju svih opasnosti i štetnosti na jednom radnom mestu i određivanju rizika koji iz njih proističu.

Cilj procene rizika jeste da se izdvoje najznačajniji rizici na svakom radnom mestu kako bi se kroz definisanje preventivnih mera i mera zaštite moglo uticati na njihovo smanjenje.
Svaki radnik je dužan da pomogne licima koja vrše procenu rizika. Radnik takođe ima pravo i obavezu da se upozna sa rezultatima procene rizika za svoje radno mesto.

Bezbedno i zdravo radno mesto
Bezbedno i zdravo radno mesto predstavlja osnovno pravo svakog radnika i jedan od ključnih interesa svakog poslodavca. Ovaj cilj je moguće postići samo kroz zajednički rad i saradnju državnih organa, poslodavca, radnika, stručnih lica i institucija. Svaki radnik ima pravo i obavezu:

- da se obuči za bezbedan rad
- da radi na bezbedan način i vodi računa o bezbednosti drugih radnika
- da pomogne svom poslodavcu u sprovođenju i unapređenju sistema o bezbednosti i zdravlju na radu
- da bude upoznat sa merama bezbednosti i zdravlja na radu za poslove na kojima je raspoređen i da iste poštuje i primenjuje.

Opasnosti, štetnosti i rizici na radnom mestu
Opasnosti i štetnosti koje su, u većoj ili manjoj meri, prisutne na svakom radnom mestu mogu dovesti do povređivanja ili narušavanja zdravlja radnika. Stepen konkretne opasnosti i štetnosti definiše se preko rizika kao kombinacija verovatnoće i posledica opasnog događaja.
Svaki radnik treba da bude upoznat sa opasnostima i štetnostima koje su identifikovane na njihovom radnom mestu, kao i sa pšrocenjenim nivoom rizika. Preventivne mere i mere zaštite predstavljaju aktivnosti usmerene ka smanjenju rizika i eliminaciji opasnosti i/ili štetnosti.

Od sada KJP Izvor Vam pruža i usluge izrade akta o proceni rizika i mera zaštita na radu


Zašto Vam je potreban akt o proceni rizika?

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu je svojim članom 13. predvideo sledeću obavezu. Poslodavac je dužan da donese akt o proceni rizika u pismenoj formi za sva radna mesta u radnoj okolini i da utvrdi način i mere za njihovo otklanjanje . Poslodavac je dužan da izmeni akt o proceni rizika u slučaju pojave svake nove opasnosti i promene nivoa rizika u procesu rada. Akt o proceni rizika zasniva se na utvrđivanju mogućih vrsta opasnosti i štetnosti na radnom mestu u radnoj okolini, na osnovu kojih se vrši procena rizika od nastanka povreda i oštećenja zdravlja zaposlenog.

Koliko košta izrada akta o proceni rizika?

Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini propisuje ministar nadležan za rad. Komunalno javno preduzeće ''Izvor'' Petrovac na Mlavi poseduje Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu broj 164-02-001 09/2007-01 od 21.08.2007. godine. KJP''Izvor''vrši izradu Akta o proceni rizika i za druga pravna lica i preduzetnike po ceni od 4.000,00 do 20.000, 00 po radnom mestu ( u zavisnosti od broja radnika i karakteristika radnih mesta).

Na osnovu Zakona o bezbednosi i zdravlja na radu član 4. stav 6. Radno mesto jeste prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca ( u objektu ili na otvorenom kao i na privremenim i pokretnim gradilištima, objektima, uređajima, saobraćajnim sredstvima, i sl.) u kojem zaposleni boravi ili ima pristup u toku rada i koji je pod neposrednom ili posrednom kontrolom poslodavca.

Kod pravnih lica i preduzetnika koji nemaju stručno lice za bezbednost i zdravlje na radu KJP''Izvor'' obavlja poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu po ceni od 1.000, 00 do 10.000, 00 mesečno ( u zavisnosti od broja radnika i karakteristika radnih mesta).

Pod tim poslovima spada - osposobljavanje zaposlednih za bezbedan i zdrav rad; - vođenje evidencija po Pravilniku o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. - pri kontrolisanju preuzetih mera za otklanjanje smanjenje ili sprečavanje rizika

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01